Postanowienia wstępne:

Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników sklepu internetowego Lemonada, dostępnego pod adresem internetowym www.lemonada.com.pl, oraz zasady jego funkcjonowania.

1. Właścicielem sklepu Lemonada.com.pl jest firma P.P.H.U Thomas Tomasz Jastrzębowski, ul. Gąsiorka 20, 95-060 Brzeziny

2. Wszystkie elementy graficzne i tekstowe w tym zdjęcia produktów stanowią własność sklepu Lemonada.com.pl i są objęte ochroną prawa autorskiego.

1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego lemonada.com.pl;

4. Sklep internetowy LEMONADA – serwis internetowy dostępny pod www.lemonada.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy P.P.H.U. THOMAS a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod lemonada.com.pl.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.  Regulamin określa w szczególności [w zależności od dostępnych możliwości]:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

4. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


3
. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

  •  Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

  •  Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

  •  Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

  •  W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

2. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

3. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

5. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Twoje zamówienie (nr zamówienia …), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

6. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

5. DOSTAWA

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Dostawa Produktu jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa i płatności” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży

3. Nie ma możliwości odbioru osobistego zakupów dokonywanych w sklepie internetowym

4. Termin realizacji dostawy wynosi od 5 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem może uniemożliwić wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.

6. REKLAMACJE I ZWROTY

1. Każdy kupujący może zrezygnować z zakupionego towaru w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy.

2. Aby zrezygnować z towaru należy wypełnić formularz odstąpienia od umowy (do pobrania na stronie lemonada.com.pl w zakładce zwroty i reklamacje) .

23. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach wymienionych w art. 3 ust. 1 oraz 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3. Klient, po wypełnieniu formularza odstąpienia od umowy, odsyła przedmiot na własny koszt na adres P.P.H.U Thomas Tomasz Jastrzębowski, ul. Gąsiorka 20, 95-060 Brzeziny .

4. Bez wypełnionego formularza odstąpienia od umowy rezygnacja z towaru nie jest możliwa.

5. Kwota zwrotu będzie równa cenie zakupu towaru wraz z kosztami przesyłki do klienta – jeśli zwracane zostaje całe zamówienie (koszty odesłania towaru do lemonada.com.pl nie podlegają zwrotowi). Lemonada.com.pl zwraca wyłącznie koszty dostawy w wysokości najtańszego sposobu dostawy produktu oferowanej na dzień złożenia zamówienia.

6. Po otrzymaniu formularza odstąpienia od umowy, Lemonada.com.pl zwróci koszt zamówienia w terminie 14 dni roboczych.

7. Jeśli towar nie jest zgodny z zamówieniem lub posiada wady, klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

8. Uprawnienia konsumenta do reklamacji towaru są przewidziane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, w szczególności dotyczące umowy sprzedaży (art. 535-555 k.c.), rękojmi za wady rzeczy (art. 556-5764 k.c.), gwarancji (art. 577-582 k.c.).

9. Lemonada.com.pl każdą reklamacje rozpatruje indywidualnie.

10. Reklamacje wnosi się drogą mailową pod adres: kontaktlemonada@gmail.com Podczas zgłoszenia należy podać numer zamówienia, zastrzeżenia do produktu oraz numer telefonu kontaktowego.

11. W przypadku, kiedy reklamacja będzie przyjęta, Lemonada.com.pl zobowiązuje się do naprawy lub wymiany towaru według uznania. W przypadku kiedy naprawa towaru nie będzie możliwa zwróci wpłaconą wartość zamówienia, a także zwrot poniesionych kosztów przesyłki.